Hur lång tid tar en ADHD-utredning?

Hem / Hur lång tid? / ADHD-utredning

Hur lång tid en ADHD-utredning tar kan variera beroende på flera faktorer, inklusive plats, tillgänglighet på specialister och den specifika processen som används av den medicinska enheten eller terapeuten. En ADHD-utredning är vanligtvis en grundlig process som innefattar olika steg för att bedöma symtom, tidigare medicinsk och psykologisk historia samt att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen.

Väntetid ADHD-utredning

Generellt sett kan väntetiden för en ADHD-utredning vara några månader upp till ett år eller mer, beroende på olika faktorer som efterfrågan på utredningar, tillgång till specialister och kapacitet inom vården. Vårdgarantin fastställer de maximala väntetiderna för att få kontakt med vården och för att få nödvändig vård. Reglerna specificerar olika tidsramar för primärvården och för specialistmottagningar. Vårdgarantin är särskilt relevant när det kommer till ADHD-utredningar och liknande processer.

Kostnad

I Sverige finansieras vården huvudsakligen genom skattefinansiering och landsting/regioner, så patienter behöver oftast inte betala för grundläggande vård och utredningar. Detta inkluderar vanligtvis ADHD-utredningar om de utförs inom den offentliga vården. Kostnaden för en ADHD-utredning hos en privat aktör kan ligga på allt mellan 20-30 000 kronor.

Hur fungerar en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning (NPU) är en omfattande process som syftar till att bedöma och diagnostisera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, autism och andra liknande tillstånd. Denna typ av utredning involverar vanligtvis flera olika steg och olika typer av bedömningar för att få en helhetsbild av en persons kognitiva, emotionella och beteendemässiga funktioner. Nedan är en allmän översikt över hur en neuropsykiatrisk utredning kan fungera:

Anamnes och förberedelse

Utredningen börjar oftast med en detaljerad intervju med den person som utreds, samt eventuellt med föräldrar eller närstående om det är en barnutredning. Under denna intervju samlas information om personens bakgrund, utvecklingshistoria, symptom och funktion i vardagen.

Klinisk bedömning

En klinisk bedömning utförs av en specialist inom neuropsykiatri, vanligtvis en psykolog eller psykiater. Den här bedömningen kan involvera strukturerade frågeformulär, observationer och olika tester för att utvärdera kognitiva, sociala och beteendemässiga funktioner.

Kognitiva tester

Tester kan användas för att utvärdera olika kognitiva funktioner, som arbetsminne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Dessa tester kan bidra till att identifiera eventuella kognitiva svårigheter som är förknippade med neuropsykiatriska tillstånd.

Observationer

Observationer av den utredda personens beteende i olika miljöer, som hemmet och skolan, kan ge värdefull information om hur personen interagerar med andra och hanterar vardagliga situationer.

Föräldra- eller närståendebedömning

Föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående kan bli ombedda att fylla i frågeformulär eller delta i intervjuer för att bidra med ytterligare information om personens funktion i olika sammanhang.

Eventuellt medicinsk utvärdering

Ibland kan det vara nödvändigt med en medicinsk utvärdering för att utesluta andra medicinska tillstånd som kan ha liknande symptom som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Sammanställning och diagnos

Efter att all relevant information har samlats in och analyserats sammanställer utredningsteamet en helhetsbild av personens funktion och symptom. Utifrån denna bedömning kan en diagnos ställas om det finns tillräckliga kriterier för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hur startar man en ADHD-utredning?

För att starta en ADHD-utredning börjar du med att identifiera eventuella symtom och bekymmer som kan kopplas till tillståndet. Om du märker att det finns svårigheter med koncentration, impulsivitet, hyperaktivitet eller organisatoriska problem, är nästa steg att ta kontakt med vården, exempelvis 1177, eller en privat aktör. Vid besöket kommer du att ha en öppen diskussion med läkaren om dina upplevelser och de svårigheter du står inför i din vardag.

Om läkaren bedömer att en ADHD-utredning kan vara relevant, skrivs en remiss till en specialist inom neuropsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Denna remiss kommer att innehålla en beskrivning av dina symtom och tidigare försök till behandling. Efter detta kommer du att vänta på att bli kallad till en specialistmottagning.